Mekatronik Mühendisliği Forum


PLC German-English-Türkçe dökümanımdan ufak parçalar
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Konu: 1
Mesaj: 3
Cinsiyet: Erkek
Kıdem: Dec 2012

PLC' ye giriş niteliğinde elimde tuttuğum daha doğrusu oluşturduğum dökümanın ufak parçalarını demo niyetiyle ilk defa bu forumda paylaşıyorum.
Talep olursa devam edecektir. İyi Forumlar


İyi Seyirler Arkadaşlar. 
S7-1200 PLC tanıtımı       Product overview          Einführung in die S7-1200 SPS

Güçlü bir kontrolör oluşturmak için CPU; bir mikroişlemci, bir bütünleşik güç kaynağı, giriş ve çıkış devreleri, yerleşik PROFINET, yüksek hızlı hareket kontol I/O ve kart üzerinde analog girişleri kompakt bir kutuda toplar.
The CPU combines a microprocessor, an integrated power supply, input and output circuits, built-in PROFINET, high-speed motion control I/O, and on-board analog inputs in a compact housing to create a powerful controller.
Die CPU umfasst einen Mikroprozessor, eine integrierte Spannungsversorgung, Eingangskreise und Ausgangskreise, integriertes PROFINET, Peripherie zur Bewegungssteuerung in Hochgeschwindigkeit sowie integrierte Analogeingänge in einem kompakten Gehäuse und bildet somit eine leistungsstarke Steuerung.
 
Programınızı yükledikten sonra, uygulamanızdaki cihazları izlemek ve kontrol etmek için CPU gerekli mantığa sahiptir.
After you download your program, the CPU contains the logic required to monitor and control the devices in your application.
Nachdem Sie Ihr Programm geladen haben, enthält die CPU die erforderliche Logik, damit Sie die Geräte in Ihrer Anwendung beobachten und steuern können.
 
CPU, girişleri ve çıkışlardaki değişiklikleri sizin kullanıcı programınızın mantığına göre izler. Kullanıcı programı; Boolean mantığı, sayma, zamanlama, karmaşık matematik işlemleri ve diğer akıllı cihazlar ile haberleşmeyi içerir.
The CPU monitors the inputs and changes the outputs according to the logic of your user program, which can
include Boolean logic, counting, timing, complex math operations, and communications with other intelligent devices.
Die CPU beobachtet Eingänge und ändert Ausgänge anhand der Befehle Ihres Anwenderprogramms, das Boolesche
Verknüpfungen, Zähl- und Zeitfunktionen, komplexe arithmetische Operationen und Kommunikation mit anderen intelligenten Geräten umfassen kann.
 
CPU, bir PROFINET ağı üzerinde haberleşme için bir PROFINET portu sağlar.
The CPU provides a PROFINET port for communication over a PROFINET network.
Die CPU verfügt über einen PROFINET-Port zur Kommunikation über ein PROFINETNetzwerk.

PROFIBUS, GPRS, RS485 veya RS232 ağları üzerinde haberleşme yapabilmek için ilave modüller mevcuttur.

Additional modules are available for communicating over PROFIBUS, GPRS, RS485 or RS232 networks.
Für die Kommunikation über PROFIBUS-, GPRS-, RS485- oder RS232- Netzwerke stehen weitere Module zur Verfügung.


Çeşitli güvenlik özellikleri hem CPU'ya hem de kontrol programına erişimi korumaya yardımcı olurlar:

Several security features help protect access to both the CPU and the control program:
Verschiedene Sicherheitsfunktionen schützen den Zugriff auf die CPU und das Steuerungsprogramm:
 
                Her CPU parola koruması sağlar (Sayfa 190), böylece sizin CPU fonksiyonlarına erişimi konfigüre etmenize yol açar.
Every CPU provides password protection (Page 164) that allows you to configure access to the CPU functions.
Jede CPU ist mit einem Passwortschutz (Seite 201) ausgestattet, mit dem der Zugriff auf die CPU-Funktionen nach Bedarf eingerichtet werden kann.
 
                Kodu, belirli bir blok içinde saklamak için ‘’koruma yapmayı’’ (Sayfa 193) kullanabilirsiniz.
You can use "know-how protection" (Page 165) to hide the code within a specific block.
Sie können mit dem Knowhow-Schutz (Seite 204) den Code in einem bestimmten Baustein verbergen.
 
                Programınızı belirli bir bellek kartında veya CPU’da tutmak için kopyalama koruma (Sayfa 195) kullanabilirsiniz.
You can use copy protection (Page 166) to bind your program to a specific memory card or CPU.
Mit dem Kopierschutz (Seite 205) können Sie Ihr Programm mit einer bestimmten Memory Card oder CPU verknüpfen.


YENİ ÖZELLİKLER              NEW FEATURES                               NEUE FUNKTİONEN

Folgende Funktionen sind in dieser Version neu hinzugekommen:        The following features are new in this release:
                                                                              Aşağıdaki özellikler bu sürümde yenidir:
 
1)S7-1200, yeni organizasyon bloklarını (OB’ler) (Sayfa 85) öncelik seviyeleri ve kesicilerdeki farklılıklar ile destekler.
Die S7-1200 unterstützt neue Organisationsbausteine (OBs) (Seite 87) mit unterschiedlichen Prioritätsstufen und Alarmen (Seite 97).
 
2) Web sunucu (Sayfa 601) şimdi standart web sayfalarını ve bir mobil cihazdan ve bir PC’den kullanıcı-tanımlı Web sayfalarını görüntülemeleri desteklemektedir.
Der Webserver (Seite 631) unterstützt jetzt die Anzeige von Standard-Webseiten und benutzerdefinierten Webseiten auf einem Mobilgerät ebenso wie auf einem PC.
 
Standart web sayfaları İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve bu sürümle beraber basitleştirilmiş Çince dillerinde hazırlanmıştır.
Die Standard-Webseiten sind in dieser Version in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und vereinfachtem Chinesisch verfügbar.
 
3) "Download in Run" özelliği şimdi RUN modunda indirebileceğiniz en fazla 20 adet bloğu destekler.
Die Funktion "Laden in Run" unterstützt jetzt maximal 20 Bausteine, die Sie im Betriebszustand RUN ins Zielsystem laden können.
 
Mevcut veri bloklarında ve fonksiyon bloklarında etiketler ekleyebilir ve değiştirebilir ve RUN modunda değiştirilmiş veri bloklarını yükleyebilirsiniz.
Sie können auch Variablen hinzufügen und Variablen in bestehenden Datenbausteinen und Funktionsbausteinen
ändern und die geänderten Datenbausteine im Betriebszustand RUN ins Zielsystem laden.
 
4) STEP 7’nin çevrim içi ve diyagnostik araçları sizin CPU’nuz, sinyal modelleri, haberleşme modülleri ve ekli sinyaller veya haberleşme kartları için donanım yazılımı (Sayfa 791)güncellemesini gerçekleştirmek için vasıtalar sağlar
Die Online- und Diagnose-Tools von STEP 7 bieten die Möglichkeit, ein Firmware-Update (Seite 832) Ihrer CPU, Signalmodule, Kommunikationsmodule und von angeschlossenen Signal- oder Kommunikationsboards durchzuführen.
 
5) STEP 7 sizin V4.0 S7-1200 CPU’lar ile kullanabileceğiniz bir izleme ve lojik analizör fonksiyonu (Sayfa 813) içerir.
STEP 7 umfasst eine Nachverfolgungs- und Logikanalysefunktion ,die Sie mit den S7-1200 CPUs der Version 4.0 einsetzen können.
 
Tanımladığınız trigger şartını CPU karşıladığında, bu özellik ile izlemek ve kaydetmek istediğiniz belirli veriyi yapılandırabilirsiniz.
Mit dieser Funktion können Sie spezifische Daten konfigurieren, die Sie nachverfolgen und aufzeichnen möchten, wenn
die CPU eine von Ihnen definierte Auslösebedingung erfüllt.
 
CPU kayıt edilen veriyi saklar. STEP 7 kayıt edilen veriyi yeniden inceleme ve analiz için araçlar sağlar.
Die CPU speichert die aufgezeichneten Daten und STEP 7 bietet Tools zum Abrufen und Analysieren der aufgezeichneten Daten.


STEP 7 programlama yazılımı    STEP 7 programming software   STEP 7 Programmiersoftware

STEP 7 bietet eine bedienerfreundliche Umgebung zum Entwickeln, Bearbeiten und Beobachten der Logik zur Steuerung Ihrer Anwendung. Sie bietet auch die Werkzeuge zum Konfigurieren aller Geräte in Ihrem Projekt, wie PLC- und HMI-Geräte.
STEP 7, uygulamalarınızı kontrol etmek için gerekli lojiği geliştirmek, düzenlemek ve izlemek amacıyla kullanışlı bir ortam sağlar. STEP 7, projenizdeki kontrolörler ve HMI cihazları gibi bütün cihazların yönetimi ve yapılandırılması için araçları da içerir.
STEP 7 provides a user-friendly environment to develop, edit, and monitor the logic needed to control your application, including the tools for managing and configuring all of the devices in your project, such as controllers and HMI devices.
 
Damit Sie die Informationen finden, die Sie benötigen, verfügt STEP 7 über eine umfangreiche Online-Hilfe.
İhtiyaç duyacağınız bilgiyi bulmaya yardımcı olmak için STEP 7 kapsamlı bir çevrimiçi yardım sistemi sağlar.
To help you find the information you need, STEP 7 provides an extensive online help system.
 
STEP 7 provides standard programming languages for convenience and efficiency in developing the control program for your application.
STEP 7, uygulamalarınız için kontrol programı geliştirmede uygunluk ve etkinlik amacıyla standart programlama dilleri sağlar.
STEP 7 bietet Standardprogrammiersprachen, mit denen Sie das Steuerungsprogramm für Ihre Anwendung bequem und effizient entwickeln können.


LAD (ladder logic) is a graphical programming language. The representation is based on circuit diagrams

                LAD (merdiven lojik) bir grafiksel programlama dilidir ve gösterilişi devre diyagramları temeline göredir.
KOP (Kontaktplan) ist eine grafische Programmiersprache. Die Darstellung beruht auf Schaltplänen.
 
FBD (Function Block Diagram) is a programming language that is based on the graphical logic symbols used in Boolean algebra.
FBD (Fonksiyon Blok Diyagram) bir programlama dilidir ve Boolen cebirinde kullanılan grafiksel lojik sembolleri temeline göredir.
FUP (Funktionsplan) ist eine Programmiersprache, die auf den grafischen Logiksymbolen der Booleschen Algebra basiert.
 
SCL (structured control language) is a text-based, high-level programming language.
                SCL (yapısal kontrol dili) metin temellidir ve yüksek-seviye programlama dilidir.
SCL (Structured Control Language) ist eine textbasierte, höhere Programmiersprache.
 
When you create a code block, you select the programming language to be used by that block.
                Bir kod bloğu oluşturduğunuzda, bu blok tarafından kullanılacak programlama dilini seçersiniz.
Wenn Sie einen Codebaustein anlegen, müssen Sie die Programmiersprache für den Baustein auswählen.
 
Your user program can utilize code blocks created in any or all of the programming languages.
                Kullanıcı programınız herhangi bir veya bütün programlama dillerinde oluşturulan kod bloklarını kullanır.
Ihr Anwenderprogramm kann mit Codebausteinen arbeiten, die in einer dieser Programmiersprachen angelegt wurden.
 
STEP 7 is the programming and configuration software component of the TIA Portal.
                STEP 7, TIA Portal’ının programlama ve yapılandırma yazılımı bileşenidir.
STEP 7 ist die Softwarekomponente für Programmierung und Konfiguration im TIA-Portal.
 
TIA Portal, in addition to STEP 7, also includes WinCC for designing and executing runtime process visualization, and includes online help for WinCC as well as STEP 7.
                TIA Portal, STEP 7’ye ilaveten, ayrıca runtime süreç görselleştirme tasarımı ve yürütmesi için WinCC yi de içerir ve STEP    7'de olduğu gibi WinCC için de online yardımı bünyesinde bulundurur.
Das TIA-Portal umfasst neben STEP 7 auch WinCC zum Entwerfen und Ausführen von Runtime Prozessvisualisierung, und es bietet Online-Hilfe für WinCC ebenso wie für STEP 7.


STEP 7 stellt eine benutzerfreundliche Umgebung bereit, in der Sie die Steuerungslogik entwickeln, die HMI-Visualisierung konfigurieren und die Netzwerkkommunikation einrichten können.

STEP 7; kontrolör lojiğini geliştirmek, HMI görsellemesini yapılandırmak ve ağ haberleşmesini kurmak için kullanıcı-dostu bir ortam sağlar.
STEP 7 provides a user-friendly environment to develop controller logic, configure HMI visualization, and setup network communication.
 
Zur Steigerung Ihrer Produktivität bietet STEP 7 zwei unterschiedliche Ansichten des Projekts: eine tätigkeitsorientierte Anzahl von Portalen für die einzelnen Funktionen (Portalansicht) und eine projektorientierte Ansicht der Elemente im Projekt (Projektansicht).
Verimliliğinizi artırmaya yardımcı olmak için STEP 7, projenin iki farklı görünümünü sağlar: Araçların işlevselliği temelinde organize edilmiş görev odaklı portallar dizini(Portal görünümü) veya proje içindeki elementlerin proje odaklı bir görünümü (Proje görünümü).
To help increase your productivity, STEP 7 provides two different views of the project: a task-oriented set of portals that are organized on the functionality of the tools (Portal view), or a project-oriented view of the elements within the project (Project view).
EMEĞE SAYGILI OLALIM.

Cevapla
Teşekkür Edenler
(Bu mesajı son düzenleyen: 28-09-2016, 02:27 AM memo_06.) .


Foruma atla:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir

Türkçe Çeviri : MyBB Türkiye
MyBB, © 2002-2018 MyBB Group.